IdPriceLenderLimitAgeStatement DayCyclesAddress Id
10195$877.63CITIBANK$14,020.0016 Years 8 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

229
80311$1,209.50DISCOVER$30,500.0011 Years 7 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230621
90557$949.90DISCOVER$22,500.006 Years 3 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230621
90616$796.50DISCOVER$10,700.009 Years 9 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

331
90618$885.00CITIBANK$17,000.008 Years 7 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230202
90632$767.00BARCLAYS$12,500.007 Years 10 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230840
90696$767.00CITIBANK$15,500.008 Years 1 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230223
90758$1,115.10CITIBANK$21,000.0013 Years 10 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230561
90772$3,776.00BARCLAYS$50,000.0016 Years 9 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

10
90883$2,360.00CITIBANK$54,000.0020 Years 7 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230722
90989$1,132.80CITIBANK$23,000.0013 Years 3 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230325
90992$578.20CAPITAL ONE$13,000.007 Years 4 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230643
91023$684.99CITIBANK$12,000.008 Years 11 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230515
91095$1,003.00CITIBANK$40,000.006 Years 10 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230617
91130$1,728.70DISCOVER$44,000.0015 Years 5 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

220141
91137$926.30BARCLAYS$19,000.008 Years 6 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230422
91157$955.80Fidelity/Elan$20,000.008 Years 10 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230422
91158$885.00CITIBANK$19,000.008 Years 8 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230422
91159$658.44DISCOVER$13,500.006 Years 2 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230607
91180$653.13USBANK$15,000.006 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230325
91181$651.95USBANK$14,000.008 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230325
91182$790.60BARCLAYS$16,000.007 Years 1 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230291
91185$961.70PNC$17,500.005 Years 10 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230617
91195$1,020.70CAPITAL ONE$20,000.007 Years 6 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

330565
91209$576.73CAPITAL ONE$6,800.007 Years 9 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

330716
91211$581.74CITIBANK$11,300.005 Years 8 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230452
91213$690.30USBANK$18,000.005 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230452
91214$767.00BARCLAYS$12,000.008 Years 2 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230787
91225$772.90BARCLAYS$20,001.006 Years 3 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230793
91226$769.95CITIBANK$25,000.005 Years 8 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230430
91230$727.18CITIBANK$17,700.008 Years 7 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230463
91231$1,062.00BARCLAYS$30,500.008 Years 4 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

230464
91233$961.70BARCLAYS$25,000.006 Years 5 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230243
91234$938.10DISCOVER$19,900.006 Years 4 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230243
91239$961.70BARCLAYS$29,000.005 Years 7 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230466
91241$731.60CITIBANK$15,300.006 Years 6 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230922
91250$590.00CAPITAL ONE$5,000.006 Years 2 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

330478
91269$722.16DISCOVER$20,900.005 Years 6 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230485
91294$619.50DISCOVER$8,500.005 Years 11 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230499
91295$713.90BARCLAYS$10,000.006 Years 9 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230499
91302$749.30BARCLAYS$20,001.005 Years 4 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230742
91306$826.00CAPITAL ONE$12,750.0010 Years 1 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

330833
91321$985.30BARCLAYS$34,000.006 Years 9 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

230518
91322$982.35DISCOVER$33,900.005 Years 4 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230466
91338$1,205.37DISCOVER$25,700.0014 Years 9 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230844
91339$949.90BARCLAYS$20,000.008 Years 9 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230523
91343$1,528.10CHASE$35,000.008 Years 7 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430845
91351$938.10CITIBANK$13,000.0013 Years 4 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230855
91353$489.70CITIBANK$6,800.004 Years 10 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230515
91358$601.80BARCLAYS$10,000.006 Years 8 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230499
91360$1,109.20CHASE$16,000.0011 Years 1 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

430537
91363$2,183.00CHASE$45,600.0017 Years 2 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430539
91365$731.60CHASE$2,000.007 Years 3 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

430541
91372$944.00CITIBANK$27,000.005 Years 9 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230546
91373$560.50CAPITAL ONE$5,000.005 Years 4 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

330546
91375$684.40BARCLAYS$16,500.005 Years 0 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230236
91384$737.50CITIBANK$17,400.004 Years 5 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230550
91386$914.50Bank of America$21,000.005 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

430550
91389$767.00CAPITAL ONE$8,000.006 Years 11 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

330920
91402$796.50BARCLAYS$20,000.005 Years 0 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230321
91409$761.10CAPITAL ONE$10,000.004 Years 3 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

330861
91412$796.50BARCLAYS$25,000.004 Years 4 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230463
91425$576.73BARCLAYS$17,500.004 Years 8 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230448
91426$879.10Bank of America$17,000.004 Years 4 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

430448
91436$637.20DISCOVER$14,000.005 Years 8 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230556
91469$914.50DISCOVER$25,500.005 Years 5 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230562
91470$755.20CITIBANK$19,500.005 Years 0 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230553
91478$610.65CHASE$8,000.006 Years 5 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430499
91480$923.94CHASE$28,000.003 Years 9 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

430499
91483$790.60BARCLAYS$16,000.007 Years 11 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230564
91484$944.00CHASE$23,000.006 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

430564
91489$442.50BARCLAYS$2,000.004 Years 3 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230564
91490$855.50Fidelity/Elan$25,000.003 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230564
91498$658.44USBANK$18,000.004 Years 10 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230475
91504$796.50USBANK$20,200.007 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230574
91510$672.01CAPITAL ONE$20,000.005 Years 1 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

330716
91512$722.16CITIBANK$25,000.004 Years 5 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230859
91514$1,174.10CITIBANK$23,000.0015 Years 7 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230578
91517$1,298.00BARCLAYS$42,100.006 Years 10 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230303
91519$677.03CHASE$10,000.004 Years 11 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

430303
91522$767.00DISCOVER$8,700.0011 Years 0 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230579
91523$752.25Fidelity/Elan$20,000.007 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230579
91524$778.80CAPITAL ONE$5,000.007 Years 3 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

330579
91525$442.50USBANK$5,000.004 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230579
91529$885.00CHASE$8,000.009 Years 6 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430292
91541$690.30DISCOVER$14,500.005 Years 2 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230223
91551$631.89DISCOVER$11,500.006 Years 10 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230592
91563$669.06USBANK$19,500.006 Years 10 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230733
91568$472.00TD BANK$6,500.003 Years 8 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230733
91569$833.67USBANK$25,000.003 Years 8 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230733
91575$752.25BARCLAYS$30,000.004 Years 9 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230707
91576$1,098.29CITIBANK$23,500.0015 Years 0 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230463
91596$879.10BARCLAYS$30,250.004 Years 1 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230723
91600$717.15BARCLAYS$17,000.007 Years 7 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230613
91638$892.67CITIBANK$35,000.006 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230923
91640$849.60BARCLAYS$30,900.004 Years 4 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230416
91687$767.00CITIBANK$20,000.005 Years 4 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

230858
91692$1,534.00CHASE$40,655.009 Years 6 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

430732
91697$637.20BARCLAYS$16,000.004 Years 4 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230613
91698$441.32BARCLAYS$8,000.004 Years 5 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230597
91699$649.00PNC$8,000.008 Years 6 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230597
91702$1,239.00CHASE$30,000.006 Years 9 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430427
91705$967.60NFCU$24,500.007 Years 2 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

330712
91708$1,098.29CHASE$30,800.005 Years 2 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

430711
91709$955.80CAPITAL ONE$20,000.007 Years 2 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

330546
91712$737.50BARCLAYS$24,000.003 Years 2 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230485
91715$501.50BARCLAYS$5,000.002 Years 7 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230574
91717$738.09Fidelity/Elan$23,000.002 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230574
91720$716.85CHASE$10,800.003 Years 3 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

430500
91723$590.00BARCLAYS$15,000.002 Years 9 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230560
91724$525.10CAPITAL ONE$5,000.003 Years 2 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

330671
91725$738.09Fidelity/Elan$17,500.004 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230671
91728$472.00BARCLAYS$7,500.002 Years 8 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230499
91729$466.40BARCLAYS$13,000.002 Years 7 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230537
91731$831.90BARCLAYS$30,000.003 Years 11 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230562
91733$441.32BARCLAYS$4,500.002 Years 6 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230515
91735$702.10CAPITAL ONE$20,000.002 Years 10 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

330569
91737$855.50BARCLAYS$25,000.005 Years 6 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230565
91739$501.50CITIBANK$8,200.004 Years 4 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230708
91740$697.09CHASE$12,300.002 Years 11 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

430658
91748$759.33Bank of America$13,000.003 Years 11 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

430793
91751$784.70USBANK$20,000.004 Years 8 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230793
91753$855.50Bank of America$14,000.004 Years 1 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

430793
91756$424.80DISCOVER$7,000.002 Years 9 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230607
91757$653.13CAPITAL ONE$10,000.003 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

330607
91761$413.00CITIBANK$2,000.003 Years 5 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230674
91765$1,203.60CHASE$30,500.006 Years 3 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

430724
91769$712.13BARCLAYS$30,500.004 Years 4 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230416
91770$1,539.90CITIBANK$31,700.0014 Years 10 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230677
91773$601.80BARCLAYS$9,500.002 Years 10 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230672
91776$601.80BARCLAYS$14,500.002 Years 9 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230848
91778$855.50Fidelity/Elan$23,900.008 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230672
91780$708.00DISCOVER$13,800.006 Years 1 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230679
91782$961.70BARCLAYS$17,500.0010 Years 5 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230643
91784$586.76BARCLAYS$18,000.002 Years 10 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230924
91789$749.30CAPITAL ONE$15,000.003 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

330681
91794$817.74CAPITAL ONE$30,000.002 Years 10 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

330879
91796$1,720.44CHASE$19,200.0019 Years 9 Months

Oct 26th

Posting: Oct 26th - Oct 31st

430565
91802$1,162.30DISCOVER$31,400.008 Years 4 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230687
91805$762.28USBANK$23,000.008 Years 11 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230693
91806$1,003.00BARCLAYS$35,900.005 Years 1 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230357
91814$1,032.50BARCLAYS$35,000.006 Years 8 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230698
91819$926.30CAPITAL ONE$5,000.0010 Years 2 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

330702
91821$1,153.45BARCLAYS$50,000.007 Years 8 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230785
91822$879.10PNC$17,500.002 Years 2 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

330363
91823$708.00PNC$12,000.002 Years 0 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

330672
91825$641.92BARCLAYS$22,000.002 Years 6 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230681
91826$702.10PNC$10,500.002 Years 0 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

330671
91830$879.10DISCOVER$9,500.0012 Years 8 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230717
91831$477.90BARCLAYS$5,000.006 Years 6 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230717
91834$727.18BARCLAYS$18,250.008 Years 9 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230683
91838$885.00BARCLAYS$22,000.007 Years 5 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230720
91845$596.79CAPITAL ONE$10,000.002 Years 7 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

330657
91849$690.30BARCLAYS$14,000.007 Years 4 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230672
91855$690.30CHASE$10,000.003 Years 9 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

430672
91856$837.80CAPITAL ONE$10,000.006 Years 2 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

330613
91857$843.70DISCOVER$16,500.009 Years 8 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230726
91859$643.10BARCLAYS$20,500.003 Years 3 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230666
91865$1,121.00CHASE$30,600.003 Years 9 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

430669
91866$1,357.00CHASE$30,000.006 Years 4 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

430589
91867$1,439.60CHASE$43,000.003 Years 1 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

430589
91868$767.00Bank of America$12,000.004 Years 0 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

430589
91871$1,162.30CHASE$31,860.004 Years 0 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

430879
91872$949.90CHASE$21,000.003 Years 2 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

430879
91873$324.50CAPITAL ONE$17,500.001 Years 9 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230499
91874$914.50Bank of America$17,600.003 Years 3 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

430737
91876$831.90DISCOVER$21,200.006 Years 1 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230452
91881$914.50DISCOVER$20,100.006 Years 1 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230720
91882$1,239.00CHASE$21,000.007 Years 11 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

430564
91884$938.10NFCU$19,500.008 Years 2 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

330695
91887$1,121.00DISCOVER$20,100.007 Years 10 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230658
91891$531.00CITIBANK$10,500.002 Years 9 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230695
91892$949.90NFCU$29,000.006 Years 3 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

330731
91899$961.70Bank of America$12,000.0010 Years 9 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430440
91903$844.29USBANK$25,000.003 Years 1 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230734
91905$531.00BARCLAYS$12,500.002 Years 7 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230734
91906$708.00BARCLAYS$20,000.002 Years 1 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230734
91907$855.50DISCOVER$11,500.008 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230735
91909$896.80CHASE$11,500.005 Years 6 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

430735
91911$914.50CAPITAL ONE$30,000.002 Years 11 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

330735
91914$743.40Fidelity/Elan$24,500.002 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230738
91916$708.00Bank of America$5,000.002 Years 9 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

430738
91920$743.40CAPITAL ONE$11,000.004 Years 6 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

330739
91921$727.18CAPITAL ONE$20,000.002 Years 6 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

330739
91924$354.00CAPITAL ONE$20,000.001 Years 10 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230741
91925$1,003.00CHASE$24,000.003 Years 6 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

430741
91926$206.50CAPITAL ONE$11,000.001 Years 9 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230741
91927$823.05CITIBANK$22,800.007 Years 6 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230741
91933$855.50CHASE$10,250.004 Years 7 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

430479
91934$926.30CAPITAL ONE$10,000.0010 Years 2 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

330479
91935$702.10USBANK$14,000.003 Years 10 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230479
91936$619.50USBANK$10,000.003 Years 8 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230479
91937$802.40CHASE$24,000.002 Years 7 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

430579
91939$584.10BARCLAYS$15,500.003 Years 10 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230291
91940$637.20BARCLAYS$16,000.004 Years 9 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230291
91941$849.60CAPITAL ONE$30,000.002 Years 9 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

330847
91945$619.50CITIBANK$10,000.005 Years 6 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230897
91946$1,121.00CHASE$25,000.004 Years 1 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

430897
91947$708.00BARCLAYS$20,000.002 Years 11 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230744
91950$690.30USBANK$23,500.002 Years 11 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230574
91951$451.35DISCOVER$3,100.003 Years 3 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230745
91954$879.10PNC$17,500.002 Years 2 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

330747
91955$767.30BARCLAYS$25,000.002 Years 6 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230748
91958$708.00CITIBANK$10,100.006 Years 3 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

230793
91959$513.30CITIBANK$6,600.004 Years 8 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230793
91962$822.46CAPITAL ONE$30,000.003 Years 1 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

330750
91964$1,067.90CITIBANK$20,150.0012 Years 9 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230752
91977$961.70USBANK$25,000.003 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230467
91979$513.30CITIBANK$11,400.002 Years 4 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230755
91980$738.09USBANK$20,000.002 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230755
91981$472.00BARCLAYS$6,500.002 Years 3 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230755
91989$731.60TD BANK$15,000.005 Years 11 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230687
91991$719.80DISCOVER$14,400.005 Years 7 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230756
91992$855.50TD BANK$14,000.008 Years 10 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230756
91994$955.80Bank of America$20,000.006 Years 8 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

430757
91995$1,510.40CHASE$20,500.0015 Years 1 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

430758
91996$1,339.30CHASE$20,500.0013 Years 2 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

430758
91997$1,321.60Fidelity/Elan$25,000.0012 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230758
92000$757.27NFCU$30,000.002 Years 9 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

330760
92002$619.50CAPITAL ONE$5,000.002 Years 5 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

330762
92007$230.10CAPITAL ONE$15,000.001 Years 10 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230764
92008$525.10CITIBANK$12,500.004 Years 3 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230764
92009$743.40CITIBANK$9,300.009 Years 6 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230764
92011$997.99CHASE$27,000.003 Years 9 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

430732
92012$1,375.29Bank of America$41,000.003 Years 7 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

430732
92016$646.94CAPITAL ONE$15,000.003 Years 8 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

330489
92019$944.00USBANK$25,000.002 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230766
92020$861.40CHASE$10,505.004 Years 6 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430489
92023$890.90CHASE$23,000.002 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

430766
92029$584.10CITIBANK$10,000.003 Years 3 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230478
92038$731.60CITIBANK$21,000.004 Years 0 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230678
92040$690.30BARCLAYS$19,000.002 Years 10 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230769
92042$1,085.60CITIBANK$10,000.0019 Years 6 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230769
92043$548.70CITIBANK$10,500.003 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230770
92045$881.46CITIBANK$21,200.0010 Years 2 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230771
92048$561.68BARCLAYS$16,500.004 Years 1 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230771
92049$743.40Bank of America$13,000.003 Years 3 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

430772
92050$666.70USBANK$11,000.005 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230772
92051$844.29Bank of America$20,500.003 Years 3 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

430772
92052$867.30Fidelity/Elan$20,500.007 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230772
92053$426.28CITIBANK$7,300.003 Years 3 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230772
92057$749.30Fidelity/Elan$12,500.006 Years 6 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230775
92058$849.60CITIBANK$19,400.003 Years 7 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230775
92060$796.50Bank of America$10,000.004 Years 1 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430776
92063$920.40Bank of America$12,000.006 Years 2 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

430777
92064$767.00DISCOVER$20,000.004 Years 11 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230778
92065$584.10BARCLAYS$14,000.003 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230779
92077$896.80CITIBANK$10,500.0016 Years 4 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230771
92080$572.30DISCOVER$8,000.004 Years 8 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230789
92081$967.60DISCOVER$28,000.006 Years 1 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230789
92082$973.50Fidelity/Elan$25,000.006 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230789
92084$1,280.30CHASE$20,500.0011 Years 1 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430789
92085$697.09Bank of America$10,000.003 Years 4 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

430500
92091$1,675.60DISCOVER$19,850.0027 Years 0 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230792
92093$708.00CAPITAL ONE$10,000.002 Years 8 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

330537
92095$1,032.50Bank of America$4,800.0012 Years 11 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

430787
92096$732.19BARCLAYS$35,000.003 Years 6 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230732
92098$747.24Bank of America$17,000.002 Years 2 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

430448
92101$1,050.20CAPITAL ONE$33,000.002 Years 8 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

330303
92102$767.00CITIBANK$22,000.002 Years 8 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230303
92103$867.30DISCOVER$10,000.0011 Years 7 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230794
92104$938.10USBANK$25,000.004 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230795
92105$777.33USBANK$25,000.002 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230795
92109$725.70BARCLAYS$19,600.003 Years 8 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230798
92111$702.10Fidelity/Elan$11,000.007 Years 6 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230799
92113$717.15CAPITAL ONE$15,000.006 Years 8 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

330800
92118$722.16Bank of America$6,000.005 Years 7 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

430775
92120$702.10Bank of America$5,000.005 Years 3 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

430775
92121$743.40BARCLAYS$21,500.004 Years 8 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230801
92122$826.00DISCOVER$21,000.004 Years 9 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230801
92129$548.70BARCLAYS$10,000.005 Years 2 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230777
92131$820.10Bank of America$5,000.004 Years 2 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

430703
92133$725.70CITIBANK$11,500.007 Years 11 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230703
92135$755.20BARCLAYS$20,000.003 Years 11 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230807
92136$586.76DISCOVER$15,000.004 Years 3 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230807
92137$1,180.00CHASE$14,500.0011 Years 9 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

430703
92142$826.00CHASE$8,500.008 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

430809
92143$961.70USBANK$25,000.003 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230676
92146$607.70CITIBANK$7,800.006 Years 9 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230582
92151$401.20BARCLAYS$5,000.002 Years 11 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230861
92153$914.50CHASE$20,099.003 Years 1 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

430732
92155$870.84Bank of America$10,000.004 Years 8 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

430811
92161$678.50BARCLAYS$16,500.003 Years 2 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230812
92165$942.82Bank of America$20,001.003 Years 10 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

430747
92166$767.30DISCOVER$20,700.007 Years 11 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230747
92167$777.33CAPITAL ONE$30,000.002 Years 11 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

330814
92176$1,032.50BARCLAYS$25,000.007 Years 7 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230816
92182$1,062.00CHASE$20,000.006 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

430818
92183$780.57CHASE$7,000.006 Years 10 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

430818
92184$654.90USBANK$19,000.002 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230782
92185$908.01CHASE$20,500.006 Years 3 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

430733
92188$708.00NFCU$10,000.004 Years 0 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

330821
92192$396.19CITIBANK$9,500.002 Years 7 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230823
92195$647.82USBANK$16,200.005 Years 11 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230824
92196$667.00CAPITAL ONE$20,000.002 Years 4 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

330755
92199$531.00CITIBANK$4,000.005 Years 11 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230825
92201$690.30CHASE$9,200.003 Years 1 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

430825
92202$1,056.69DISCOVER$35,000.004 Years 10 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230826
92205$902.70CAPITAL ONE$10,500.0010 Years 7 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

330754
92210$1,003.00Fidelity/Elan$15,000.0013 Years 8 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230830
92211$1,062.00BARCLAYS$25,000.008 Years 10 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230830
92212$938.10TD BANK$15,000.0010 Years 0 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230830
92213$716.85Bank of America$10,500.002 Years 11 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

430666
92214$613.60USBANK$18,500.002 Years 11 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230793
92218$885.00CHASE$20,500.002 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

430485
92219$820.10CITIBANK$20,500.005 Years 9 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230693
92220$784.70CAPITAL ONE$5,000.007 Years 4 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

330835
92222$590.00BARCLAYS$16,000.004 Years 2 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230486
92223$826.00Fidelity/Elan$21,000.002 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230643
92226$755.20BARCLAYS$20,500.005 Years 6 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230518
92228$1,416.00Bank of America$32,200.009 Years 5 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

430863
92229$731.60BARCLAYS$20,500.004 Years 8 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230728
92230$613.60BARCLAYS$18,500.004 Years 3 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230728
92231$743.40BARCLAYS$21,000.003 Years 0 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230758
92233$725.70CITIBANK$10,500.008 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230770
92236$843.70DISCOVER$24,000.004 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230741
92239$616.85CAPITAL ONE$10,000.003 Years 2 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

330747
92240$879.10CITIBANK$12,700.0013 Years 2 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230841
92241$1,085.60CITIBANK$19,500.0014 Years 11 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230841
92242$396.19BARCLAYS$7,500.002 Years 7 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230842
92244$619.50CITIBANK$14,000.002 Years 9 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230523
92245$1,162.30Fidelity/Elan$23,700.0013 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230843
92247$1,062.00PNC$30,000.002 Years 9 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230683
92248$1,150.50Bank of America$25,000.003 Years 8 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

430683
92250$466.40DISCOVER$10,500.002 Years 0 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230821
92251$855.50CAPITAL ONE$30,000.002 Years 6 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

330537
92252$643.10USBANK$12,500.003 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230500
92254$787.36USBANK$24,000.004 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230851
92255$613.60USBANK$19,000.002 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230851
92256$601.80CITIBANK$11,500.003 Years 11 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230851
92258$877.63TD BANK$25,000.004 Years 8 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230851
92260$767.00DISCOVER$10,000.009 Years 11 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230852
92261$607.70BARCLAYS$11,500.004 Years 11 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230853
92263$787.36CHASE$16,900.005 Years 1 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430911
92264$521.56CITIBANK$16,900.003 Years 7 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230911
92266$584.10USBANK$14,500.002 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230912
92269$324.50CAPITAL ONE$17,500.001 Years 9 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230856
92272$755.20CITIBANK$20,000.004 Years 6 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230683
92273$731.60CITIBANK$20,000.004 Years 3 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230683
92275$631.89BARCLAYS$10,500.007 Years 11 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230720
92276$743.40BARCLAYS$11,500.007 Years 8 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230720
92277$601.80DISCOVER$13,000.006 Years 1 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230720
92278$230.10DISCOVER$3,500.000 Years 11 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230672
92279$230.10DISCOVER$3,000.000 Years 11 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230672
92280$501.50CITIBANK$13,000.002 Years 6 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230842
92283$967.90CHASE$26,805.004 Years 11 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

430842
92284$743.40CITIBANK$14,000.006 Years 11 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230847
92285$616.85BARCLAYS$21,000.002 Years 7 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230857
92286$626.88CITIBANK$13,500.006 Years 6 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230562
92287$1,003.00DISCOVER$11,500.0013 Years 3 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230860
92289$885.00USBANK$24,000.002 Years 6 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230236
92290$625.40USBANK$13,000.003 Years 0 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230822
92291$495.60CITIBANK$10,500.002 Years 4 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230822
92294$902.70Huntington Bank$18,000.007 Years 6 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230747
92295$401.20American Express$15,000.000 Years 2 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230846
92296$413.00American Express$10,000.000 Years 0 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230846
92305$643.10CITIBANK$13,500.004 Years 4 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230770
92312$737.50CAPITAL ONE$10,000.003 Years 4 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

330868
92313$1,410.10CITIBANK$43,500.007 Years 11 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

230868
92314$678.50USBANK$10,000.005 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230869
92315$1,528.10CITIBANK$25,000.0015 Years 8 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230870
92317$679.68American Express$34,000.000 Years 0 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230303
92319$637.20American Express$30,000.000 Years 0 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230291
92320$435.42American Express$15,500.000 Years 2 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230807
92322$387.63American Express$11,500.000 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230807
92323$584.10Huntington Bank$12,500.004 Years 0 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230418
92324$610.65American Express$26,200.000 Years 2 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230418
92325$501.50American Express$20,000.000 Years 2 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230418
92327$371.70American Express$10,000.000 Years 2 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230775
92328$348.10American Express$5,700.000 Years 2 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230775
92330$590.00American Express$20,000.000 Years 2 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230863
92332$436.60American Express$11,700.000 Years 2 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230863
92333$371.70American Express$10,000.000 Years 2 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230863
92334$590.00USBANK$18,000.002 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230357
92336$1,014.80CITIBANK$20,000.0010 Years 10 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230565
92337$584.10American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230565
92339$914.50CAPITAL ONE$30,000.002 Years 11 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

330858
92341$613.60Huntington Bank$12,500.005 Years 2 Months

Nov 14th

Posting: Nov 14th - Nov 19th

230363
92342$419.49American Express$14,000.000 Years 2 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230363
92343$236.00CAPITAL ONE$7,500.000 Years 7 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230363
92344$719.80American Express$31,000.000 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230578
92345$421.26American Express$15,900.000 Years 0 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230674
92346$515.07American Express$18,790.000 Years 2 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230537
92347$451.35American Express$16,000.000 Years 2 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230463
92348$426.28CITIBANK$11,000.002 Years 3 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230780
92349$584.10American Express$25,000.000 Years 0 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230814
92351$595.90American Express$20,100.000 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230676
92354$541.62American Express$21,000.000 Years 0 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230769
92355$651.95Synch$20,000.003 Years 7 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230757
92357$560.50American Express$18,400.000 Years 2 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230787
92358$541.62American Express$20,500.000 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230212
92360$642.51American Express$30,100.000 Years 0 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230416
92361$837.80American Express$40,500.000 Years 0 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230416
92362$159.30American Express$2,000.000 Years 0 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230423
92364$509.76American Express$18,500.000 Years 0 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230871
92365$551.65American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230872
92366$536.31American Express$20,100.000 Years 0 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230621
92368$551.65American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230750
92369$601.80American Express$30,000.000 Years 0 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230683
92370$767.00American Express$35,000.000 Years 0 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230683
92371$764.64American Express$41,000.000 Years 0 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230299
92373$584.10American Express$25,000.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230772
92374$546.93American Express$22,000.000 Years 2 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230772
92377$708.00USBANK$18,000.003 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230874
92378$511.53American Express$21,000.000 Years 2 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230875
92379$354.00CHASE$5,000.000 Years 11 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230897
92380$430.11American Express$15,100.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230897
92381$382.32American Express$10,500.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230897
92382$401.20American Express$8,900.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230897
92383$590.00Fidelity/Elan$12,000.007 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230423
92384$1,357.00USBANK$25,000.0012 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230793
92385$472.00DISCOVER$5,000.002 Years 3 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230590
92386$590.00CITIBANK$14,000.008 Years 4 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230904
92387$354.00PNC$6,000.001 Years 6 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230607
92388$684.99American Express$34,200.000 Years 0 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230658
92390$742.22USBANK$17,000.007 Years 10 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230784
92391$354.00CAPITAL ONE$7,500.000 Years 9 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230784
92392$590.00American Express$20,000.000 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230574
92393$495.60CITIBANK$9,400.002 Years 11 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230876
92394$590.00American Express$20,000.000 Years 2 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230876
92395$649.00American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230876
92396$708.00PNC$15,000.001 Years 1 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

330876
92398$702.10CHASE$9,600.002 Years 2 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

430877
92403$826.00DISCOVER$18,000.006 Years 1 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230698
92405$772.90CITIBANK$20,500.003 Years 3 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230879
92408$584.10American Express$25,000.000 Years 0 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230663
92409$621.86American Express$32,000.000 Years 0 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230716
92410$719.80American Express$31,000.000 Years 0 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230716
92411$406.22American Express$15,100.000 Years 0 Months

Nov 5th

Posting: Nov 5th - Nov 10th

230621
92412$206.50TD BANK$1,000.000 Years 10 Months

Nov 2nd

Posting: Nov 2nd - Nov 7th

230672
92413$236.00CAPITAL ONE$3,000.000 Years 8 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230672
92415$877.63CITIBANK$27,000.005 Years 3 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230720
92416$531.00American Express$20,000.000 Years 2 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230776
92417$531.00American Express$20,000.000 Years 0 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230776
92418$584.10American Express$25,000.000 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230808
92420$477.90American Express$17,520.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230808
92421$584.10American Express$25,000.000 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230859
92422$551.65American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230731
92423$649.00American Express$25,000.000 Years 2 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230731
92424$952.85CITIBANK$18,000.0012 Years 10 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230687
92427$554.60DISCOVER$7,000.005 Years 9 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230880
92428$879.10CHASE$5,700.009 Years 11 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

430880
92436$619.50American Express$23,000.000 Years 0 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230866
92438$383.50American Express$8,000.000 Years 0 Months

Oct 22nd

Posting: Oct 22nd - Oct 27th

230866
92440$702.10DISCOVER$9,800.004 Years 5 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230589
92441$354.00CHASE$15,500.001 Years 3 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230741
92442$354.00CHASE$17,400.000 Years 11 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230741
92444$607.70CITIBANK$10,000.005 Years 9 Months

Oct 23rd

Posting: Oct 23rd - Oct 28th

230776
92445$743.40CAPITAL ONE$15,000.003 Years 1 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

330775
92446$590.00CITIBANK$11,200.004 Years 2 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230882
92447$702.10BARCLAYS$18,000.002 Years 7 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230883
92448$885.00CHASE$14,400.005 Years 2 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

430883
92450$371.70American Express$7,500.000 Years 0 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230884
92452$442.50American Express$12,000.000 Years 2 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230724
92453$820.10CITIBANK$21,000.006 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230724
92454$413.00USBANK$10,000.000 Years 11 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230579
92456$324.50BARCLAYS$5,000.000 Years 9 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230579
92458$649.00DISCOVER$6,300.006 Years 2 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230885
92459$702.10CITIBANK$24,600.002 Years 10 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230886
92462$413.00American Express$10,000.000 Years 2 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230888
92464$747.24CHASE$18,000.003 Years 10 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

430889
92465$761.10CHASE$8,500.004 Years 9 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

430889
92466$702.10CITIBANK$15,000.004 Years 9 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230889
92469$855.50CAPITAL ONE$17,000.006 Years 1 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

330891
92470$697.09CHASE$16,700.002 Years 7 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

430892
92471$619.50Fidelity/Elan$10,000.003 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230893
92472$610.65CAPITAL ONE$10,000.002 Years 3 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

330893
92473$526.58USBANK$15,000.002 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230893
92474$767.30USBANK$22,000.009 Years 0 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230894
92475$646.94BARCLAYS$21,500.004 Years 2 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230894
92476$957.87CHASE$20,915.009 Years 0 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

430894
92477$902.70CHASE$19,000.003 Years 0 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

430894
92478$407.10American Express$9,000.000 Years 0 Months

Oct 21st

Posting: Oct 21st - Oct 26th

230807
92479$560.50DISCOVER$8,000.004 Years 2 Months

Nov 10th

Posting: Nov 10th - Nov 15th

230807
92480$702.10Synch$16,000.002 Years 11 Months

Nov 11th

Posting: Nov 11th - Nov 16th

230807
92481$551.65American Express$25,000.000 Years 0 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230755
92482$472.00Fidelity/Elan$25,000.001 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230755
92484$796.50CHASE$12,000.002 Years 2 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

430643
92487$560.50BARCLAYS$10,800.003 Years 6 Months

Nov 13th

Posting: Nov 13th - Nov 18th

230417
92489$1,020.70DISCOVER$18,000.0011 Years 1 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230898
92491$649.00American Express$25,000.000 Years 2 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

230691
92494$826.00Fidelity/Elan$7,500.009 Years 5 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230900
92495$501.50CITIBANK$11,000.005 Years 5 Months

Nov 16th

Posting: Nov 16th - Nov 21st

230900
92496$912.73BARCLAYS$33,000.007 Years 10 Months

Nov 7th

Posting: Nov 7th - Nov 12th

230901
92497$902.70DISCOVER$25,000.004 Years 10 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

230901
92498$831.90CITIBANK$20,000.008 Years 0 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230901
92500$354.00CAPITAL ONE$8,000.001 Years 11 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230902
92501$944.00CITIBANK$15,000.0012 Years 10 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

230902
92503$601.80USBANK$12,200.002 Years 3 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230905
92504$1,150.50CHASE$25,000.005 Years 0 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

430906
92505$873.20CHASE$20,000.002 Years 1 Months

Oct 19th

Posting: Oct 19th - Oct 24th

430906
92506$820.10CITIBANK$22,500.005 Years 2 Months

Nov 17th

Posting: Nov 17th - Nov 22nd

230906
92507$610.65CITIBANK$17,400.003 Years 8 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230906
92510$855.50DISCOVER$23,200.005 Years 11 Months

Oct 27th

Posting: Oct 27th - Nov 1st

230906
92513$997.10CHASE$23,105.003 Years 5 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

430801
92522$551.65CITIBANK$13,500.006 Years 0 Months

Nov 6th

Posting: Nov 6th - Nov 11th

230908
92523$1,410.10CITIBANK$18,500.0021 Years 4 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230909
92524$607.70USBANK$12,500.002 Years 7 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230913
92525$849.60DISCOVER$18,000.007 Years 1 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230914
92526$1,103.30CITIBANK$30,000.007 Years 5 Months

Nov 12th

Posting: Nov 12th - Nov 17th

230915
92527$1,032.50Fidelity/Elan$33,000.004 Years 4 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230915
92528$637.20USBANK$19,000.002 Years 2 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230915
92531$619.50USBANK$12,500.002 Years 9 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230916
92535$619.50BARCLAYS$45,000.001 Years 4 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230858
92536$649.00American Express$25,000.000 Years 0 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230870
92537$702.10NFCU$10,000.002 Years 2 Months

Nov 1st

Posting: Nov 1st - Nov 6th

330918
92539$546.64BARCLAYS$13,500.004 Years 4 Months

Nov 3rd

Posting: Nov 3rd - Nov 8th

230919
92540$1,475.00CHASE$41,000.005 Years 3 Months

Oct 18th

Posting: Oct 18th - Oct 23rd

430856
92542$354.00BARCLAYS$5,000.000 Years 9 Months

Oct 20th

Posting: Oct 20th - Oct 25th

230838
92545$536.90American Express$17,500.000 Years 0 Months

Nov 8th

Posting: Nov 8th - Nov 13th

230842
92546$649.00American Express$25,000.000 Years 0 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230842
92547$413.00American Express$10,000.000 Years 0 Months

Nov 4th

Posting: Nov 4th - Nov 9th

230842
92548$584.10BARCLAYS$16,000.004 Years 1 Months

Oct 28th

Posting: Oct 28th - Nov 2nd

230793
92549$590.00DISCOVER$11,000.002 Years 10 Months

Nov 9th

Posting: Nov 9th - Nov 14th

230550
92550$737.50CAPITAL ONE$11,000.002 Years 3 Months

Oct 24th

Posting: Oct 24th - Oct 29th

330550
92551$590.00DISCOVER$12,000.002 Years 2 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230478
92552$590.00USBANK$10,000.002 Years 6 Months

Oct 25th

Posting: Oct 25th - Oct 30th

230478
92553$236.00BARCLAYS$3,200.001 Years 1 Months

Nov 15th

Posting: Nov 15th - Nov 20th

230848
Use this form to notify Mr. Jeffrey Oboite which tradelines you're interested in.
Your Name
Your Email
Your Phone
Selected Tradelines
Lender Limit Price
Total: $0.00